วิสัยทัศน์: นาข่าตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ พิชิตความยากจน ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งวัฒนธรรม นำสู่การท่องเที่ยว

นางปะกิไล รุ่งโรจน์
นายกเทศมนตรี

วิสัยทัศน์ (Vision)


นาข่าตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ พิชิตความยากจน
ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งวัฒนธรรม นำสู่การท่องเที่ยว

นางสาวอุบลวรรณ เทพาจันทรักษ์
ปลัดเทศบาล