เทศบาลตำบลนาข่านโยบายนายกเทศมนตรีนางปะกิไล รุ่งโรจน์
นายกเทศมนตรี
 


นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

1. ด้านเศรษฐกิจ
1.1 ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรชุมชน ในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการ พัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน
1.2 ส่งเสริมการผลิตภาคเกษตรให้มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิต
1.3 ส่งเสริมสินค้าซึ่งผลิตจากชุมชนและสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.4 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน และพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีศักยภาพ
1.5 เจาะบ่อบาดาลในพื้นที่การเกษตร และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
1.6 ขยายเขตไฟฟ้า สู่พื้นที่การเกษตร
1.7 ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร

2. ด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.1 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในตำบลนาข่า
2.2 ส่งเสริม และสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่างเป็นรูปธรรม
2.3 จัดตั้งเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการาเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
2.4 ขับเคลื่อนการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน และศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลนาข่าอย่างเป็นรูปธรรม
2.5 ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่ตำบลนาข่าเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2.6 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ให้ได้มาตรฐาน
2.7 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาเยาวชน กีฬาชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลนาข่า เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดในพื้นที่
2.8 ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณี   ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้ง ให้ความสำคัญกับปราชญ์ชุมชน

3. ด้านสิ่งแวดล้อม
3.1 รณรงค์ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ภาคเกษตร เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
3.2 พัฒนาระบบการจัดการขยะให้ได้มาตรฐาน
3.3 ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ป่าในพื้นที่ตำบลนาข่า โดยการปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะและป่าชุมชน
3.4 สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ป่าไม้ เครือข่ายป้องกันไฟป่า ในเขตป่าชุมชน เพื่อร่วมกันเฝ้าระวังและป้องปรามการตัดไม้ทำลายป่าการเผาป่าในที่สาธารณะอย่างจริงจัง
3.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งน้ำสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลนาข่าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อน

4. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4.1 พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน หน่วยกู้ชีพ กู้ภัยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4.2 เตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.3 สนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน
4.4 ป้องกันและควบคุมโรคระบาดในพื้นที่

5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5.1 ก่อสร้างถนนเชื่อมหมู่บ้านให้เป็นถนนปลอดฝุ่น
5.2 สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนชาวตำบลนาข่ามีน้ำสะอาดใช้อย่างทั่วถึง
5.3 ติดตั้งไฟแสงสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมพื้นที่ และทั่วถึง
5.4 จัดทำทางระบายน้ำในชุมชน