เทศบาลตำบลนาข่าวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย


วิสัยทัศน์
"นาข่าตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ พิชิตความยากจน ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งวัฒนธรรม นำสู่การท่องเที่ยว"

พันธกิจ
๑. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  เพื่อความโปร่งใส่ในการบริหารและการพัฒนา
๒. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของประชาชน
๓. ส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
๔. ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับประชาชนในพื้นที่
๕. ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงานของท้องถิ่น
๖. ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพื่อพัฒนารายได้ให้กับประชาชน

จุดมุ่งหมาย
๑. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาเทศบาลตำบลนาข่า
๒. มีการส่งเสริมจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน เพื่อประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
๓. มีแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรที่เพียงพอ
๔. ขยายเขตไฟฟ้า สู่พื้นที่การเกษตรอย่างทั่วถึง
๕. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
๖. ประชาชนอยู่ดีมีสุขและมีความปลอดภัยในทรัพย์สิน
๗. รณรงค์ลดการใช้สารเคมีในพื้นที่ภาคเกษตร เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
๘. ก่อสร้างถนนเชื่อมหมู่บ้านให้เป็นถนนปลอดฝุ่น
๙. พัฒนาระบบการจัดการขยะให้ได้มาตรฐาน
๑๐. สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชน ชาวตำบลนาข่ามีน้ำสะอาดใช้อย่างทั่วถึง
๑๑. ติดตั้งไฟแสงสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมพื้นที่ และทั่วถึง
๑๒. จัดทำทางระบายน้ำในชุมชน