เทศบาลตำบลนาข่าภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาข่า เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
.....
เมื่อวันที่: 17 พฤษภาคม 2561
โครง ผ่อดีีดี : ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน  เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2561
.....
เมื่อวันที่: 17 พฤษภาคม 2561
โครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
.....
เมื่อวันที่: 17 เมษายน 2561
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม ประจำปี 2561
.....
เมื่อวันที่: 20 มีนาคม 2561
เวทีประชาคมประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล ภายใต้โครงการจังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561
.....
เมื่อวันที่: 16 มีนาคม 2561
โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านกฏหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2561
.....
เมื่อวันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2561
อบรมการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล ประจำปี 2561
.....
เมื่อวันที่: 30 มกราคม 2561
งานเทศกาลกล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองมัญจา ประจำปี 2561
.....
เมื่อวันที่: 22 มกราคม 2561
โครงการวันเด็ก ประจำปี 2561
.....
เมื่อวันที่: 15 มกราคม 2561
การประชุมปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลแบบมีส่วนร่วม 2560
.....
เมื่อวันที่: 29 สิงหาคม 2560
โครงการหนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี ประจำปี 2560
.....
เมื่อวันที่: 24 สิงหาคม 2560
โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้กฎหมายกับประชาชน ประจำปี 2560
.....
เมื่อวันที่: 11 สิงหาคม 2560
โครงการปลูกตนราชพฤกษเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 84 พรรษา มหาราชินี
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลนาข่า จัดโครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกีย .....
เมื่อวันที่: 20 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมรวบรวมและนําส่งขยะอันตราย
กิจกรรมรวบรวมและนำส่งขยะอันตราย
เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอมัญจ .....
เมื่อวันที่: 30 มิถุนายน 2560
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจําป 2560
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลนาข่า นำโดยนางปะกิไล  ร .....
เมื่อวันที่: 29 มิถุนายน 2560
โครงการรณรงค์ชุมชนป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ 2560
.....
เมื่อวันที่: 28 มิถุนายน 2560
โครงการจังหวัดสะอาด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
โครงการจังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอมั .....
เมื่อวันที่: 12 มิถุนายน 2560
โครงการวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560
.....
เมื่อวันที่: 15 เมษายน 2560
โครงการปรับปรุงบ่อทิ้งขยะในเขตเทศบาลตำบลนาข่า
เมื่อวันที่ 3 - 20 มีนาคม 2560 เทศบาลตำบลนาข่าดำเนินการปรับปรุงบ่อท .....
เมื่อวันที่: 30 มีนาคม 2560
.....
เมื่อวันที่: 16 มกราคม 2560