เทศบาลตำบลนาข่าภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาสุขภาพจิตครอบครัวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561
โครงการพัฒนาสุขภาพจิตครอบครัวเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอัน .....
เมื่อวันที่: 8 สิงหาคม 2561
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหล .....
เมื่อวันที่: 6 สิงหาคม 2561
โครงการฝึกอบรม
.....
เมื่อวันที่: 26 กรกฎาคม 2561
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 25 ก.ค.61
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 25 ก.ค.61

ณ ที่สาธา .....
เมื่อวันที่: 25 กรกฎาคม 2561
โครงการรณรงค์ชุมชนป้องกันโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
.....
เมื่อวันที่: 20 กรกฎาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาข่า ไตรมาสที่ 3 เมื่อวันที่ 17กรกฏาคม 2561
.....
เมื่อวันที่: 17 กรกฎาคม 2561
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
.....
เมื่อวันที่: 13 กรกฎาคม 2561
โครงการรวมพลังตำบลนาข่า ร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2561
.....
เมื่อวันที่: 6 กรกฎาคม 2561
โครงการรณรงค์ วันต่อต้านยาเสพติดโลก  วันที่ 26 มิถุนายน 2561
.....
เมื่อวันที่: 26 มิถุนายน 2561
โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก2561
.....
เมื่อวันที่: 8 มิถุนายน 2561
โครงการชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก  เมื่อวันที่23 พ.ค.2561
.....
เมื่อวันที่: 28 พฤษภาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาข่า เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
.....
เมื่อวันที่: 17 พฤษภาคม 2561
โครง ผ่อดีีดี : ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชน  เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2561
.....
เมื่อวันที่: 17 พฤษภาคม 2561
โครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
.....
เมื่อวันที่: 17 เมษายน 2561
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม ประจำปี 2561
.....
เมื่อวันที่: 20 มีนาคม 2561
เวทีประชาคมประชาสัมพันธ์การจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล ภายใต้โครงการจังหวัดสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561
.....
เมื่อวันที่: 16 มีนาคม 2561
โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้ด้านกฏหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2561
.....
เมื่อวันที่: 8 กุมภาพันธ์ 2561
อบรมการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์จากขยะรีไซเคิล ประจำปี 2561
.....
เมื่อวันที่: 30 มกราคม 2561
งานเทศกาลกล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองมัญจา ประจำปี 2561
.....
เมื่อวันที่: 22 มกราคม 2561
โครงการวันเด็ก ประจำปี 2561
.....
เมื่อวันที่: 15 มกราคม 2561
การประชุมปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ ด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลแบบมีส่วนร่วม 2560
.....
เมื่อวันที่: 29 สิงหาคม 2560
โครงการหนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี ประจำปี 2560
.....
เมื่อวันที่: 24 สิงหาคม 2560
โครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้กฎหมายกับประชาชน ประจำปี 2560
.....
เมื่อวันที่: 11 สิงหาคม 2560
โครงการปลูกตนราชพฤกษเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 84 พรรษา มหาราชินี
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลนาข่า จัดโครงการปลูกต้นราชพฤกษ์เฉลิมพระเกีย .....
เมื่อวันที่: 20 กรกฎาคม 2560
กิจกรรมรวบรวมและนําส่งขยะอันตราย
กิจกรรมรวบรวมและนำส่งขยะอันตราย
เทศบาลตำบลนาข่า อำเภอมัญจ .....
เมื่อวันที่: 30 มิถุนายน 2560
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจําป 2560
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลนาข่า นำโดยนางปะกิไล  ร .....
เมื่อวันที่: 29 มิถุนายน 2560
หน้าที่ 1 [ 2