เทศบาลตำบลนาข่าโครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะด้านอาชีพสำหรับคนพิการ เมื่อวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561


5341513499422018.jpg

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะด้านอาชีพสำหรับคนพิการ เมื่อวันที่ 27-30 สิงหาคม 2561
กลุ่มเป้าหมาย ผู้พิการและผู้ดูแล บ้านหวายหลืม ม.10,ม.15