เทศบาลตำบลนาข่าเทศบัญญัติต่างๆของ ทต.นาข่า
การจำกัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2558
การเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่มค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราและค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตในการเล่นการพนัน พ.ศ.2553
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2553
การควบคุมมลพิษจากควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ.2553
การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2556
การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2553
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2553
การบริหารกิจการประปาหมู่บ้านในตำบลนาข่า พ.ศ.2553
การประกอบกิจการตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ พ.ศ.2553
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2553
ตลาด พ.ศ.2556
สุขลักษณะสำหรับกิจการเลี้ยงไก่ พ.ศ.2553