เทศบาลตำบลนาข่า#ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้ตอบแบบสำรวจด้วยตนเอง ในวันที่ 8 - 30 พ.ย. 61


#ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เนื่องด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. ในส่วนของการประเมิน ITA ให้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ QR Code หรือ Wep link ระบบ ITA Online เพื่อให้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในได้ตอบแบบสำรวจด้วยตนเอง ในวันที่ 8 - 30 พ.ย. 61 โดยผ่านทาง QR code หรือ Weplink ของระบบ ITA Online จึงขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  เข้าไปตอบแบบสอบถามทางช่องทางที่ได้ระบุไว้ดังกล่าว ทาง QR Code หรือ Web link =  https://itas.nacc.go.th/go/iit/yubcgs