เทศบาลตำบลนาข่าประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางกลางและจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องพ่นหมอกควัน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561