เทศบาลตำบลนาข่า



ประธานสภาเทศบาล
นายวิเชียร ราชก่าน
ประธานสภาเทศบาล


รองประธานสภาเทศบาล
นายเมือง เขี่ยงถุ่ง
รองประธานสภาเทศบาล


สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญโฮม ยาทา
สมาชิกสภาเทศบาล


สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมัคร สมภักดี
สมาชิกสภาเทศบาล


สมาชิกสภาเทศบาล
นางจีรวรรณ เรือนทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาล


สมาชิกสภาเทศบาล
นายประสิทธิ์ หล่มช่างคำ
สมาชิกสภาเทศบาล


สมาชิกสภาเทศบาล
นายประดิษฐ์ ยาทา
สมาชิกสภาเทศบาล


สมาชิกสภาเทศบาล
นายทองมา สีถาพล
สมาชิกสภาเทศบาล


สมาชิกสภาเทศบาล
นายทองกาญจน์ กองกะมุด
สมาชิกสภาเทศบาล


สมาชิกสภาเทศบาล
นายเสถียร คำผาง
สมาชิกสภาเทศบาล


สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุธรรม เจริญผิว
สมาชิกสภาเทศบาล