เทศบาลตำบลนาข่าปลัดเทศบาล
นางสาววริษา เทพาจันทรักษ์
ปลัดเทศบาล


รองปลัดเทศบาล
นายวิญญู บุษนาม
รองปลัดเทศบาล


หัวหน้าสำนักปลัด
นางศิริพร มูลศรี
หัวหน้าสำนักปลัด


ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวชนาวรีย์ ศุภวงศ์วรากรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


ผู้อำนวยการกองช่าง
นางเบญจมาภรณ์ สะอาดแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง