เทศบาลตำบลนาข่าปลัดเทศบาล
นางสาววริษา เทพาจันทรักษ์
ปลัดเทศบาล


รองปลัดเทศบาล
นายวิญญู บุษนาม
รองปลัดเทศบาล


หัวหน้าสำนักปลัด
นางศิริพร มูลศรี
หัวหน้าสำนักปลัด


ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวชนาวรีย์ ศุภวงศ์วรากรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนิรัน ศิริโชติอัมพร
ผู้อำนวยการกองช่าง


ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวชนาวรีย์ ศุภวงศ์วรากรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา