เทศบาลตำบลนาข่าปลัดเทศบาล
นางสาววริษา เทพาจันทรักษ์
ปลัดเทศบาล


รองปลัดเทศบาล
นายวิญญู บุษนาม
รองปลัดเทศบาล


หัวหน้าสำนักปลัด
นางศิริพร มูลศรี
หัวหน้าสำนักปลัด


ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวชนาวรีย์ ศุภวงศ์วรากรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายวิญญู บุษนาม
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา