เทศบาลตำบลนาข่าหัวหน้าสำนักปลัด
นางศิริพร มูลศรี
หัวหน้าสำนักปลัด


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางวนิดา ศรีวงษ์ชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นักทรัพยากรบุคคล
นางปฤษณา ไชยศรี
นักทรัพยากรบุคคล


นิติกร
นายทรงศักดิ์ วังหนองลาด
นิติกร


นักพัฒนาชุมชน
นางสาวพัชญ์สิตา วัฒนสิริพรชัย
นักพัฒนาชุมชน


นักจัดการงานทั่วไป
นางกฤติภร เหล่าอุตร์
นักจัดการงานทั่วไป


นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
นายสุรศักดิ์ ยมศรี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร


เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายกิตติศักดิ์ โนนเทวา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จ่าเอกจิรศักดิ์ โชคบัณฑิต
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


เจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนัฐพร พูพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางปิยภร ดิษเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวอรุณพร กองกะมุด
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวใยเดือน ชาวหันคำ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตร
นางสาวอุดมรัตน์ ทัดเที่ยงนิกร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ทะเบียนและบัตร


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวปติมา มั้่งมา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


จ้างเหมา
นางสาวยุวชิรินทร์ ยาทา
จ้างเหมา


คนงานทั่วไป
นางสาวนิตยา ภาชนะ
คนงานทั่วไป


คนงานทั่วไป
นางสาวบรรจด เขี่ยงถุ่ง
คนงานทั่วไป


นักการภารโรง
นายบุญถือ บุตรสาทิพย์
นักการภารโรง


พนักงานขับรถ
นายบัญชา กาจหาญ
พนักงานขับรถ


พนักงานขับรถ
นายประวิทย์ โควินทะสุด
พนักงานขับรถ


พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายนิรันต์ คุณครอง
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ


พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นายบุญถิ่น สุนาโท
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ


คนงานประจำรถขยะ
นายสุรพงษ์ อัตถาชน
คนงานประจำรถขยะ


คนงานประจำรถขยะ
นายบุญส่ง กองกะมุด
คนงานประจำรถขยะ


คนงานประจำรถขยะ
นายโชครัก ฤาชา
คนงานประจำรถขยะ


คนงานประจำรถขยะ
นายชาตรี คิริเม
คนงานประจำรถขยะ


คนงานประจำรถขยะ
นายเตือนใจ โทนแก้ว
คนงานประจำรถขยะ