เทศบาลตำบลนาข่าผู้อำนวยการกองช่าง
นายนิรัน ศิริโชติอัมพร
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายช่างโยธา
นายกมล แสงกงพลี
นายช่างโยธา


เจ้าพนักงานธุรการ
นางดวงธิดา ไสยันต์
เจ้าพนักงานธุรการ


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวกาญจนา ศรีจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายมนตรี ศรีหานู
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้ารอการเพิ่มข้อมูล