เทศบาลตำบลนาข่าผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวชนาวรีย์ ศุภวงศ์วรากรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา


ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุพรรณี มี่งมา
ครูผู้ดูแลเด็ก


ครูผู้ดูแลเด็ก
นางยวนเยาว์ ภูตะโชติ
ครูผู้ดูแลเด็ก


ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางผาณิชย์ หล้ามาชน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


ผู้ดูแลเด็ก
นางทิพย์วรรณ กาจหาญ
ผู้ดูแลเด็ก


ผู้ดูแลเด็ก
นางบุญเที่ยง โคตรธนู
ผู้ดูแลเด็กรอการเพิ่มข้อมูล