เทศบาลตำบลนาข่านายกเทศมนตรี
นางปะกิไล รุ่งโรจน์
นายกเทศมนตรี


รองนายกเทศมนตรี
นายทองดำ โควินทะสุด
รองนายกเทศมนตรี


รองนายกเทศมนตรี
นายดำรงค์ ชาวหันคำ
รองนายกเทศมนตรี


เลขานุการนายกเทศมนตรี
นางบัวเรียน จันทะสีลา
เลขานุการนายกเทศมนตรี


ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายสุภาพ มั่งคั่ง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี