เทศบาลตำบลนาข่าผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวชนาวรีย์ ศุภวงศ์วรากรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นักวิชาการคลัง
นางศิริเนตร แวนฮีส
นักวิชาการคลัง


นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสุวิตรี นวลกลม
นักวิชาการเงินและบัญชี


นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นางสาวนุช วิเศษสา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นักวิชาการพัสดุ
นางศุภาณีย์ ก้านอินทร์
นักวิชาการพัสดุ


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางสาวพรทิพย์ แพงบุดดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
นางสาวปริยากร แหลมคม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นางสาวมณีรัตน์ ทองโครต
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุรอการเพิ่มข้อมูล